PRIVACYBELEID

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leggen wij uit welke informatie wij verzamelen als wij voor u werken, waarom wij die informatie verzamelen en hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

 1. Wie verwerkt mijn persoons­gegevens?
 2. Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door Cabinet DAVID SRL (de "verwerkings­verantwoordelijke"), met maatschappelijke zetel Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel, ondernemings- en BTW-nummer BE 0702.820.428, en de contactpersoon voor de gegevens­verwerking is Marc Quaghebeur.

 3. Welke gegevens?
 4. De Algemene Verordening Gegevens­bescherming definieert het begrip persoonsgegevens als volgt :
  "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon";

 5. Waarvoor worden uw persoons­gegevens gebruikt ?
 6. Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger voor de rechtbanken of voor andere doeleinden, en heeft voor de goede uitoefening van zijn beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en persoonsgegevens nodig. In de interactie met de overheid, gerechtsdeurwaarders, leden van het gerechtelijk apparaat, kan het voorkomen dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven.

  De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Cabinet DAVID worden toevertrouwd. Bovendien vallen alle gegevens onder het beroepsgeheim en verlaten zij Cabinet DAVID niet.


 7. Duur van de verwerking
 8. Cabinet DAVID houdt de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens voor de duur van de opdrachten die aan ons toevertrouwd werden.

  Er zijn verschillende verplichtingen en vormen van bescherming die van toepassing zijn op juridische dossiers, zoals het beroepsgeheim, de professionele bewaarplicht, enz. Er zijn gerechtvaardigde belangen die het mogelijk maken persoonsgegevens verder bij te houden nadat dossiers zijn afgesloten.

  Cabinet DAVID bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens beperkt zal blijven tot hetgeen noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen. Cabinet DAVID is gebonden door het beroepsgeheim, dat ook betrekking heeft op persoonsgegevens.

 9. Beveiligingsmaatregelen

  Cabinet DAVID heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde bekendmaking aan derden van verzamelde persoonsgegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

  Verder heeft Cabinet DAVID gekozen voor een softwareprogramma voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) dat de strengste gegevens­beschermings­normen toepast (ISO 27001). (Artikelen 24 en 28 GDPR)

 10. Rechten van de betrokkene

  U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en het gebruik dat Cabinet DAVID van uw persoonsgegevens maakt.

  1. Recht op correctie, schrapping en beperking
   Het staat u vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Cabinet DAVID mee te delen.
   Bovendien hebt u te allen tijde het recht Cabinet DAVID te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen. U erkent dat indien u weigert persoonsgegevens te verstrekken of verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, het niet langer mogelijk kan zijn om bepaalde diensten te verlenen.
   U kunt ook vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

  2. Recht van bezwaar
   U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
   Bovendien hebt u altijd het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing; in dat geval hoeft u geen reden op te geven.

  3. Recht op kosteloze gegevensoverdracht
   U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan Cabinet DAVID hebt verstrekt in een gestructureerde, actuele en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere gegevenserwerkers te laten overdragen.

  4. Recht om toestemming in te trekken
   Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw eerdere toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken.

  5. Uitoefening van uw rechten
   U kunt uw rechten uitoefenen door hiertoe contact op te nemen met Cabinet DAVID, hetzij door een e-mail te sturen naar Marc Quaghebeur, hetzij door te schrijven naar Marc Quaghebeur of door gebruik te maken van het formulier "Contact opnemen" op de website, met een kopie van uw identiteitskaart.

  6. Automatische besluitvorming en profilering.
   De verwerking van uw persoonsgegevens houdt geen profilering in, noch geautomatiseerde besluitvorming door Cabinet DaVID.

  7. Recht om een klacht in te dienen
   U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.
   Dit doet geen afbreuk aan een rechtsmiddel voor een burgerlijke rechter.
 1. Cookies

  Het surfen op de website van Cabinet DAVID kan leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Zij vergemakkelijken het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

  U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar deze weigering kan de toegang tot bepaalde door de websites aangeboden diensten belemmeren.

 2. Nieuwsbrieven

  Cabinet DAVID neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten proactief te informeren over belangrijke wijzigingen in de wetgeving of tendensen in de rechtspraak die gevolgen kunnen hebben voor de cliënt

  In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt Cabinet DAVID voorafgaande toestemming van elke klant alvorens nieuwsbrieven te versturen. Bij elke vorm van informatieve communicatie zal Cabinet DAVID steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming in te trekken, mocht dit nodig blijken .

 3. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen zijn.
  Laatste update : 15 juni 2022